Lovardarend

LOVARDAREND

a lovardai lovaglás, közlekedés és

egyéb lovardai tevékenységek

szabályairól

Érvényes: 2018 március 1.-től visszavonásig

Pasaréti Lovas Hagyományőrző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1. A LOVARDAREND

1.1 A lovardarend célja

A Hidász utcai Pasaréti Honvéd Lovarda (továbbiakban: Lovarda) üzemeltetője a Pasaréti Lovas Hagyományőrző Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.), melynek legfőbb alapelve a magas szintű szakmaiságon alapuló, igényes lovardai szolgáltatásokra való törekvés és a valamennyi lovas sportág népszerűsítését, és minél szélesebb körű elérhetővé tételét lehetővé tevő nyitottság.

A Lovarda a fentieken túl elkötelezettnek tartja magát:

 • Azon lovas hagyományok mellett, amelyeket a Budapesti Honvéd Lovarda annak fennállása óta megteremetett. Ennek megfelelően a Kft. mindenekelőtt arra kíván törekedni, hogy a lovasok oktatása, képzése és fejlődése a tudásszintjüknek mindenkor megfelelő, lehető legmagasabb szakmai színvonalon történjen;
 • A lovasok egymás iránti és a ló iránti tiszteletén alapuló, fegyelmezett sporttevékenysége mellett;
 • Az utánpótlás nevelés fontossága mellett.

A Kft. ezen alapelvek szellemében olyan szabályokat alkotott és foglalt a jelen Lovardarendbe, amelyek eltérő szintű tudással és képzettséggel rendelkező lovasok és laikus vendégek biztonságos és tartalmas időtöltését kívánják egyidejűleg biztosítani.

Tekintettel arra, hogy a lovaglás, a lóval való közlekedés és egyéb, a lovakkal kapcsolatos tevékenység-hasonlóan a közúti közlekedéshez fokozottan veszélyes üzemnek minősül, és tekintettel arra is, hogy a Kft. mindent meg kíván tenni a fenti alapelvek maximális érvényesüléséért, a jelen Lovardarend mindenkire -látogatókra és lovasokra - egyformán érvényes és kötelezően betartandó rendszabályokat tartalmaz.

1.2 A lovardarend hatálya

 • A Lovardarend hatálya kivétel nélkül mindazokra kiterjed, akik a Lovarda területére belépnek.
 • A Lovardarend kötelező szabályzatként való elfogadását minden, a Lovarda szolgáltatásait igénybe vevő személy aláírásával köteles elismerni. Ennek elmaradása esetén a Kft. fenntartja azon jogát, hogy az illető személy részére a lovardai szolgáltatások nyújtását megtagadja.
 • A bértartók, és mindazok, akik Kft.-vel fennálló szerződés alapján veszik igénybe a lovarda szolgáltatásait kötelesek a Lovardarendet a szerződés részeként elfogadni, annak egyidejű tudomásul vételével, hogy a Lovardarend megsértése az adott szerződés rendes vagy rendkívüli felmondását vonhatja maga után.
 • Mindazok, akik a lovarda szolgáltatásait igénybe veszik felelősek, a Lovardarend teljes körű betartásáért és kötelesek teljes körűen betartatni közreműködőikkel (vendégeikkel, látogatóikkal stb.). Ennek érdekében fontos, hogy az új vendégeket, idegeneket segítsük a tájékozódásban.
 • A Lovardarend be nem tartásából eredő károkért - ideértve a gondatlan károkozás esetét is - mindenki teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Az anyagi felelősség fennáll mind a Kft. felé, az esetlegesen a Kft. ingó vagy ingatlan eszközei kapcsán okozott károkért, mind a lovarda szolgáltatásait igénybe vevő egyéb személyek eszközeiben bekövetkezett károkért.
 • A Lovardában folyó tevékenység felügyeletét az Ügyvezető (Kis György) látja el. A Ügyvezető jogosult bárkit a Lovardarend betartására felhívni, és a Lovardarend ismételt vagy súlyos megszegése esetén a Lovarda további szolgáltatásait megtagadni. A Lovardarenddel és annak betartásával kapcsolatos vitás kérdésekben a Ügyvezető dönt.
 • A Kft..-nél alkalmazásban álló edzők szintén jogosultak bárkit a Lovardarend betartására felhívni, és a Lovardarend ismételt vagy súlyos megszegése esetén a Lovarda további szolgáltatásait megtagadni. Amennyiben a szolgáltatás megtagadása a fennálló szerződés felmondásával járna, ebben a kérdésben az Ügyvezető jogosult döntést hozni.
 • A Lovardarend megsértését mindenki köteles a létesítmény-vezetőnek, amennyiben ő nem található, a Kft.-nél alkalmazásban álló edzőnek, vagy más hivatalos lovardai személynek a tudomására hozni.

2. ALAPVETŐ VISELKEDÉSI SZABÁLYOK

A lovaglás veszélyes üzem, éppen ezért szigorú szabályai vannak, melyek be nem tartása súlyos balesetet okozhat. Legfontosabb, alapelv, hogy mindenki köteles saját testi épségén kívül a többi lovas testi épségére, biztonságos lovaglásra és saját, valamint sporttársai lovainak egészségére és sértetlenségére ügyelni.

A Lovardában folyó sporttevékenység biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos, hogy minden lovas betartsa a Lovardarendben foglalt szabályokat és kizárólag a tudásának, képzettségének megfelelő tevékenységet végezze.

 • A ló menekülő állat- bármilyen váratlan hanghatás vagy mozdulat megijesztheti, amire általában hirtelen, sokszor balesetveszélyes irányváltoztatással reagál. Ennek elkerülése érdekében mindenki köteles a lovarda területén körültekintően közlekedni és viselkedni. A lovardában futni, ugrálni, kiabálni, fogócskázni, biciklizni vagy bármely hasonló hirtelen mozgással és hanghatással zajos tevékenységet folytatni szigorúan tilos.
 • A lovarda területére biciklit vagy motorkerékpárt behozni szigorúan tilos - ezen járműveket a gépkocsik parkolására kijelölt helyen szabad csak tárolni.
 • A lovardában szemetelni szigorúan tilos. Ezen szabály ellen vétő személyek 2.000.- HUF pótdíj megfizetésére kötelezhetőek az Ügyvezető által.
 • Fontos a lovakkal való foglalkozás során a türelem és a következetesség betartása.
 • Lovagolni a lovardában kulturált öltözékben és tiszta felszereléssel lehet.
 • Lóháton, illetve ló vezetése közben fülhallgatót használni tilos, miután a lovasnak hallania kell, ha hirtelen hanghatás éri a lovat és erre azonnal kell reagálni. Telefonálni kizárólag nagyon indokolt esetben, maximum lépés jármódban lehetséges, a többi ló és lovas zavarása nélkül.
 • A lovakat nyergelés előtt meg kell tisztítani (beleértve a pata kikaparását is), csak ápolt és tiszta lovat lehet az istállóból kivezetni. A lovak előkészítése a lovagláshoz (ápolás, nyergelés) elsősorban a boxban történjen, a folyosón való nyergelés csak abban az esetben megengedhető, ha ez senkit sem zavar a munkájában (lóápoló, többi lovas) azonban, ebben az esetben a lovas a lovat nem hagyhatja magára. A lovak kikötése a patamosókba avagy az istállók falához kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a lovas a lovat nem hagyja magára és egyébként a kikötött ló a többieket nem zavarja vagy akadályozza
 • Ittas állapotban senki nem tartózkodhat a lovardában.
 • A lovarda kapujának 5 méteres körzetén belül tilos a dohányzás! A lovarda területén - kivéve az erre kijelölt helyet - tilos a dohányzás! Mindezen szabályok megsértéséből származó anyagi hátrányt (büntetést), a Pasaréti Lovas Hagyományőrző Közhasznú Nonprofit Kft. vezetése a szabály megszegőjére hárít.
 • Mindenki köteles betartani a lovas pályák és a kiszolgáló helyiségek beosztását. A lovas pályák beosztástól eltérő időben való használata kizárólag az Ügyvezető hozzájárulásával lehetséges. Ha az Ügyvezető nem elérhető, akkor a pályán tartózkodók engedélyét kell kérni.
 • Aki a Lovardába, istállóba, lovaspályára belép vagy onnan távozik, jól hallhatóan köszön az ott lévőknek.

3. A LOVARDA FELOSZTÁSA

Istállók (az istállók beosztását, az egyes lovak helyét tartalmazó táblázat a létesítmény-vezetőnél található)

 • fő istálló
 • angol boxos istállók
 • új istállók

Lovas pályák

 • Nagyfedeles
 • Kisfedeles
 • nyitott lovardák
 • karám

Kiszolgáló helyiségek

 • nyerges ( a Kft. nyergeinek tárolója valamint a magán lótartók saját nyerges-szekrényeinek tárolója)
 • patkolda
 • patamosó
 • jártatógép

Közösségi helyiségek

 • öltözők
 • klubhelyiség
 • udvar, közlekedők

4. A LOVARDA KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIRE, HELYISÉGEIRE ÉRVÉNYES SZABÁLYOK

4.1 Istállók

Az istálló a lovak pihenésére szolgáló hely, ennek megfelelően kell viselkedni, tilos hangoskodni, szaladgálni, a lovak nyugalmát bármivel megzavarni. Idegenek az istállóba kíséret nélkül nem léphetnek.

 • Az istállók és a külső körlet rendben és tisztán tartása elsődlegesen a lóápolók feladata, ugyanakkor nem kötelesek a munkaköri leírásukon túlmutatóan mások után rendet rakni. Mindenki köteles tehát a tevékenységével összefüggésben felmerült szennyezések eltakarításáról, illetve rendetlenség megszüntetéséről önmaga gondoskodni
 • Az egyes istállókhoz tartozó felszerelési tárgyakat (vödör, lapát, seprű, talicska stb.) a használatot követően a helyükre vissza kell tenni.
 • . A bokszok kitrágyázása, almolása, és a lovak takarmányozása kizárólag a lóápolók feladata és hatásköre. Az istállókba bekészített takarmányokat és alomszalmát rajtuk kívül más nem adagolhatja. Amennyiben a lovas, vagy a tulajdonos úgy érzi, hogy lovának ellátása nem megfelelő, akkor azt a vezetőség felé kell jeleznie, hogy panaszának jogossága esetén intézkedni lehessen. A lovasok és a tulajdonosok az alkalmazott lóápolókat nem utasíthatják.
 • Az istállóban nyugodt, határozott szavakkal hívjuk fel magunkra az általunk megközelítendő ló figyelmét, fontos, hogy csak akkor menjünk be hozzá, ha észrevett bennünket. Mozdulataink legyenek nyugodtak és határozottak. Soha ne kerüljünk hirtelen, közvetlenül a ló háta mögé.
 • A lovak előkészítése a lovagláshoz (ápolás, nyergelés) elsősorban a boxban történjen, a folyosón való nyergelés csak abban az esetben megengedhető, ha ez senkit sem zavar a munkájában (lóápoló, többi lovas) azonban, ebben az esetben a lovas a lovat nem hagyhatja magára.
 • A lovat felszerelve a boxban hagyni csak akkor lehet, ha a kantárszárat rögzítjük, hogy ne lépjen bele a ló; a hevedert pedig lazán kapcsoljuk be.
 • Kötőféket a ló fején hagyni veszélyes (beakadhat), ezért tilos. Figyeljünk még a következőkre: ne hagyjuk a ló lábán a lábvédőt, munkafáslit, mert elszoríthatja a ló lábát, sántaságot okozhat! Lenyírt lóra ne felejtsük el visszatenni a takarót munka után.
 • Mindig vigyázzunk, hogy ne hagyjunk a lovak által elérhető helyen semmilyen felszerelést, eszközt az istállóban, amely sérülést okozhat a lóban (pl. kés, olló, vödör, vasvilla, műanyag zacskó, stb.).
 • Szintén ne hagyjunk semmilyen felszerelést a lovak, boxok közelében, mert a lovak ezeket megrághatják, összetaposhatják (pl. nyereg, kantár, pálca, kötőfék, takaró, stb.).
 • A lovak patáját minden esetben kaparjuk ki a boxból való kivezetés előtt, ezzel segítve a lóápolók munkáját.
 • Az istállóban a dohányzás szigorúan tilos!

4.2 Lovas pályák igénybevételének általános szabályai

Lovagolni, lovat szabadon vagy kézen jártatni, futószárazni csak a Lovarda nyitvatartási ideje alatt szabad. Ez alól csak nagyon indokolt esetben (pl. kólikás ló) adhat a vezetőség felmentést.

A Lovarda üzemeltetője törekszik arra, hogy mindenki számára elégséges lovaglási időt biztosítson.

A lovas pályák időbeosztásával a különböző típusú lovas tevékenységek szabályozása a cél, mellyel az eltérő tudású és képzettségű lovasok tevékenysége időben és térben szétválasztható, annak érdekében, hogy a balesetveszélyes helyzetek elkerülhetővé váljanak. A beosztás betartása mindenkire nézve kötelező, a faliújságon kifüggesztve található. A lovas pályák használata során mindenki köteles fegyelmezetten viselkedni és tekintettel lenni a többi lovasra.

A pályán mindig tartsuk be az alábbi lovardai "kresz" szabályokat:

 • JOBB KEZEK TALÁLKOZNAK - szembejövő lovas esetén, ha mindkettő azonos jármódban van.
 • A KÖRÖN LOVAGLÓK - mindig a belső patanyomon haladnak, a többieket kívül elengedik.
 • UGRÓK - előnyük van a síkon lovaglókkal szemben, általában a lovarda belső részét használják, a többiek a külső patanyomon maradnak.
 • A MAGASABB JÁRMÓDBAN HALADÓK - használják a külső patanyomot, az alacsonyabb jármódban haladók beljebb tartsanak.
 • Az osztályban lovaglókhoz kizárólag az edző engedélyével és az edző által vezényelt módon lehet csatlakozni.
 • Lóról esés esetén a lovat el kell engedni a lovas testi épsége érdekében. A szabadon lévő ló megfogása lóhátról tilos! Az azonos pályán tartózkodó többi lovas a járáson lépésben haladjon addig, amíg a szabadon lévő lovat megfogják. A ló megfogása elsősorban a lovat lovagoló lovas feladata, amennyiben a lovas erre nem képes, az edző feladata.
 • A lovas pályákra a "HELYET KÉREK" kifejezést használva (jó hangosan és érthetően) és a "TESSÉK BEJÖNNI" választ megvárva léphetünk be.
 • Egyéni lovaglás a fedeles lovardában a beosztáshoz alkalmazkodva, a megfelelő időben lehetséges, a nyitott lovardában a nyitva tartási időben a szabályok betartásával lehet, oktatási időben fokozott figyelemmel az osztályokra. Ne dolgozzunk (idomítsunk, ugrassunk stb.) úgy hogy ez a többiek munkavégzését zavarja.
 • Futószárazni elsősorban az erre kijelölt helyen, ha az foglalt vagy közvetlen mellette oktatás zajlik és ezt zavarnánk, akkor az ugrópálya kivételével a többi pályán is lehet. Futószárazni csak akkor lehet a lovaspályán, ha az ott lovaglók beleegyezését megkaptuk és nem zavarjuk őket. Kezdő lovasok és futószáras oktatásban részesülő lovasok közelében szigorúan tilos futószárazni! Futószárazni kizárólag megfelelően felszerelt és kikötött lovat szabad.

4.2.1 Fedett lovardák

A fedett lovardák a kinti pályákhoz képest zártabb, kisebb helyek, amelyek a lovak számára nagyobb elszigeteltséget jelentenek, így fokozottabban reagálhatnak a zajokra, egyéb ingerekre.

A fedett lovardákban dohányozni, csikket eldobni szigorúan tilos.

A talaj minőségének megóvása érdekében:

- minden lovasnak össze kell szednie lova trágyáját, közvetlenül a lovarda igénybevételét követően

- osztályban lovagláskor a lovak trágyáját folyamatosan szedni kell

- a trágyázni készülő lovakkal lehetőség szerint meg kell állni

- a trágyakupacokat ki kell kerülni

Ezen szabály ellen vétő személyek 2.000.- HUF pótdíj megfizetésére kötelezhetőek a Ügyvezető által.

A kapuk különösen balesetveszélyes helyek, ezért különösen fontos, hogy ne lépjünk be sem lóval sem ló nélkül meglepetésszerűen az ajtón, mert ez balesetveszélyes ránk és a pályán lovaglók számára is. Belépés előtt kérjünk helyet várjuk meg a választ, és haladéktalanul engedelmeskedjünk a bentről jövő parancsnak.("Várjál!", vagy "Tessék bejönni!") A választ kizárólag az edző, edző hiányában a kaput legjobban belátó, a kapuhoz legközelebb lovagló lovas jogosult megadni.

4.2.2 Nyitott lovarda

Legyünk tekintettel arra, hogy a pályák mentén több olyan dolog van, ami elvonhatja a lovak figyelmét, megijesztheti őket (pl. a jártató gépen mozgó lovak, autók mozgása, zaja, szomszédos területen folyó munkálatok, munkagépek és ezek hangja, szék, korlát, akadály, sövény mögül hirtelen előbukkanó váratlan dolgok, pl. kutya). Erre gondoljunk akkor is, ha mi éppen nem lovagolunk!

Az ugrópályán a talaj minőségének megóvása érdekében:

- minden lovasnak össze kell szednie lova trágyáját, közvetlenül a lovarda igénybevételét követően,

- osztályban lovagláskor a lovak trágyáját folyamatosan szedni kell

- a trágyázni készülő lovakkal lehetőség szerint meg kell állni,

- a trágyakupacokat ki kell kerülni,

Aki a talaj megóvásának érdekében hozott intézkedések ellen vét, alkalmanként 2000.-Ft(azaz kétezer forint) bírságot köteles fizetni. Ez nem csak tettenérés esetén fizetendő, hanem elégséges, ha tanú van rá, hogy a cselekmény idején a fedett lovardában tartózkodott. Ha az adott időben többen tartózkodtak a lovardában, és nem lehet eldönteni ki a szabálysértő, minden az adott időben ott tartózkodó lovas büntetést fizet.

A vágtapálya különlegessége, hogy hosszú egyenes szakasz, amelyen könnyen megiramodik a ló. A lovak könnyen "húzzák" egymást, ilyenkor nagyobb távolságot kell tartani az előttünk lévőtől. A szembejövőktől ijedező lóval kerülendő a vágtapályán való lovaglás, mert a többieket is zavarja. Ugyanez vonatkozik a kezdő lovasokra is. A vágtapályán kettesével, hármasával (egymás mellett) sétálni szigorúan tilos.

4.2.3 Edzők

A lovaglás veszélyes üzem, éppen ezért szigorú szabályai vannak, melyek megszegése súlyos balesetet okozhat, így a Lovardában folyó sporttevékenység biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos, hogy minden lovas betartsa a Lovardarendben foglalt szabályokat.

A lovardai szabályok maradéktalan betartása szükségessé teszi, hogy bizonyos képzettségi szint alatt a lovasok kizárólag edző felügyelete mellett végezhessenek adott sporttevékenységet vagy annak bizonyos részeit (pl. ugróedzés szakmai felügyelete).

Bértartók a bértói szerződés aláírásával egyidejűleg kötelesek jelezni, hogy edzővel vagy edző nélkül kívánnak lovagolni. Amennyiben a bértartó úgy nyilatkozik, hogy edző nélkül kíván lovagolni, de az Ügyvezető úgy ítéli meg, hogy a lovas vagy a ló képzettsége és szakmai tudása ezt nem teszi lehetővé, személyre szabottan előírhatja, hogy egy adott lovas milyen tevékenység végzéséhez köteles edző jelenlétét biztosítani. Ezen rendelkezés be nem tartása a bértartói szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.

A Kft. biztosítja, hogy a Lovarda szolgáltatásait igénybe vevő lovasok számára megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező edző álljon rendelkezésre. Bértartók a Kft.-vel szerződésben álló edzők szolgáltatásait az edzővel való egyedi megállapodás alapján vehetik igénybe.

A Kft. biztosítja, hogy azon lovasok, akik a Kft.-vel szerződésben álló edzők szolgáltatásait veszik igénybe, nem kerülhetnek a pálya használat kapcsán előnyösebb helyzetbe, mint azon lovasok, akik egyedül vagy saját edzővel lovagolnak.

Az edző mindenkor szakmai és erkölcsi felelősséggel tartozik tanítványai lovardában tanúsított viselkedéséért. Ezen felelősség nem korlátozódik kizárólag a lovaglással vagy a lóval való foglalatossággal töltött időre, hanem kiterjed a tanítványok Lovardában való általános viselkedésére is. Azon edzők, akiknek több tanítványa van, kötelesek a tanítványok munkáját olyan módon összehangolni, hogy az a többi lovas munkáját a lehető legkisebb mértékben zavarja vagy akadályozza. Különösen vonatkozik ez a szabály arra az esetre, amikor egy adott edző több tanítványának egy időben tart edzést (sík vagy ugró).

Külsős edző igénybevétele kizárólag az Ügyvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Amennyiben egy adott edzővel szemben alapos indokkal szakmai kifogás merül fel, az Ügyvezető egyes munkafolyamatokra korlátozhatja vagy megtilthatja az adott személy edzői működését a Lovardában. Ebben az esetben, az edző szolgáltatásait igénybe vevő lovasok az Ügyvezető döntését kötelesek teljes körűen elfogadni.

Megélhetési célú edzői tevékenységet a Lovardában kizárólag megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező személyek folytathatnak.

4.3 A kiszolgáló helyiségekre vonatkozó szabályok

4.3.1 Nyerges - bérlovarda felszerelései

A nyerges tárolót a bérlovardában lovaglók használhatják. A tároló a bérlovarda idején kívül zárva tartandó, kulcsa a Kulcskezelésre és -nyilvántartásra vonatkozó Szabályzatban foglaltak szerint a Kft alkalmazottai által hozzáférhető.

A bérlovagoltatáshoz használt nyergek tárolására szolgáló helyiségben mindig tartsunk rendet, a nyergeket, kantárokat precízen tegyük a helyükre, mindig mossuk le a zablát használat után. A lóápoláshoz használt felszereléseket (kefék, rongyok) is tegyük vissza az adott ló zsákjába és a nyerges tárolóba, ezeket ne hagyjuk az istállóban. Ugyanez vonatkozik a lovarda által biztosított pálcára és fejvédő kobakokra is.

4.3.2 Nyerges - bértartók szekrényei

Saját felszerelések, saját láda, saját takarmány elhelyezésére - megbeszélés szerint - a bértartók részére kialakított nyerges tárolóban van mód (ún. volt óvoda épület vagy hátsó nyerges tároló).

Kérünk mindenkit, hogy a ládák számára fenntartott helyiségekben vigyázzon a rendre, tisztaságra, ne hagyja elöl a felszereléseit, tartsa zárva a ládáját. A nyitva hagyott tárolókból, ládákból eltűnt holmikért a Kft. nem vállal felelősséget.

4.3.3 Patkolda

Patkolás és körmölés az istállón belül tűzvédelmi okok miatt csak a kijelölt helyen történhet. Patkolni a főistálló és a fedeles lovarda közötti udvaron a kijelölt helyen, a szalmától és minden gyúlékony anyagtól megfelelő távolságban lehet. A patkolást és körmölést követően az eltávolított pata/köröm-darabokat a patkolást végző kovácsnak össze kell szednie, a szerszámokat el kell tennie.

4.3.4 Patamosó

Kérjük a használatot követően a patamosóból a trágyát eltakarítani (a lefolyó nem trágyagyűjtő hely).

4.3.5 Jártatógép

Mindenki csak saját felelősségére használhatja, fokozott figyelemmel azoknál a lovaknál, amelyek nem ismerik ezt a berendezést. A jármód meghatározása mindig a már bent lévő ló tulajdonosát illeti, a később betett lónál igazodni kell az elindított programhoz, vagy egyeztetni kell a többiekkel. A jártatógépet csak az használhatja, aki a kezeléséről tájékoztatást kapott az Ügyvezetőtől.

4.4 A közösségi helyiségekre vonatkozó szabályok

4.4.1 Öltözők

A ruhákat, egyéb személyes holmikat ne hagyjuk őrizetlenül, bezárt szekrényben tartsuk őket a lovaglás alatt is. Vigyázzunk a rendre és tisztaságra, figyeljünk társainkra, ne zavarjunk másokat a viselkedésünkkel (káromkodás, hangoskodás, stb.).

Öltöző használata - csak a bezárt szekrényben hagyják a ruhákat és egyéb tárgyaikat, a Kft. nem vállal felelősséget a szabadon hagyott tárgyakért.

4.4.2 Klubhelyiség

Klubszobát bárki használhatja, a tisztaságra és a rendre ügyelve. A klubszobában a dohányzás tilos.

4.4.3 Udvar, közlekedők, parkoló

 • Személygépkocsival parkolni a lovarda területén kizárólag a kijelölt helyeken (a belső teret elválasztó mobil kapun kívül) lehet. A Lovarda területén megengedett maximális sebesség: 5 km/h.
 • Lovunkat csak kantáron vagy kötőfékkel vezetve mozgassuk, ne engedjük őket szabadon, mert ez különösen veszélyes lehet a többi lóra, lovasra, egyéb látogató vendégekre.
 • Mindenkire vonatkozó szabály, hogy a trágyát el kell takarítania a lova után az udvarról, patamosóból, istálló-folyosóról, fedeles lovarda előteréből!
 • Gépkocsival és biciklivel a lovarda területén mozogni és parkolni is csak a kijelölt helyen lehet, fokozott figyelemmel arra, hogy a lovak megijedhetnek az erős fékezéstől, hangos motorzajtól, ajtócsapkodástól.
 • A Lovarda területére kutyát csak pórázon lehet behozni. A kutyák felügyeletéről tulajdonosaik kötelesek gondoskodni. Emberre, lóra, macskára vagy másik kutyára veszélyes eb a telepen nem tartózkodhat. A fedett és nyitott lovardák területére kutyát tilos bevinni, vagy beengedni. A lovaglás ideje alatt a tulajdonosok kötelesek kutyájuk elzárásáról, megkötéséről vagy más jellegű felügyeletéről gondoskodni. Azon ebek, melyek ezt nyugodtan nem tűrik, nyüszítéssel, csaholással vagy más módon a telep nyugalmát zavarják, a telepen nem tartózkodhatnak. Kutyája ürülékét minden tulajdonos köteles azonnal eltakarítani.

5. EGYÉB LOVARDAI SZABÁLYOK

5.1 Ló szabadon engedése, karámozás

 • A karámokon kívül, csak a kisfedeles lovardában lehet szabadon engedni a lovat, kizárólag felügyelet mellett, akkor, amikor azt a beosztás szerint nem használják.
 • A nagyfedeles lovardában lovat szabadon engedni tilos.
 • A nyitott lovardában kizárólag az erre kijelölt helyeken, a karámokban lehet, de csak a bérlovarda edzésidején kívül. A lovas-pályákon lovat szabadon engedni tilos.
 • Tilos lovat karámozni, ha ez zavarhatja a többieket.

5.2 Ugratás

Ugratni mindenkinek, minden körülmények között csak kobakban engedélyezett!

5.3 Szabadon ugratás

Szabadon ugratni a fedett lovardában csak előre egyeztetett időpontban lehet, ugratás után a talajt el kell gereblyézni, az akadályokat el kell pakolni. Ezen szabályok igazak a nyitott lovardára is.

5.4 Tereplovaglás

Tereplovaglás a magánlótartóknak, az Ügyvezetővel való egyeztetés után lehetséges..

5.5 Lószállítás (versenyre, pihentetésre történő szállítás)

 • Mindenkinek kötelező bejelenteni, ha elszállítja a lovát, az indulás/érkezés időpontja, a tartózkodási hely megjelölésével. A távollét idejére esetlegesen szükséges takarmányt az indulás előtt 2 nappal kell igényelni az Ügyvezetőtől.
 • A lószállítás esetén a fel- és lepakolás a főistálló és a fedeles lovarda közötti területen történjen.
 • A lószállítás idejét úgy kell megválasztani, hogy a pakolással járó hangoskodás ne zavarjon senkit.

6. BÉRTARTÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • A bértartói megállapodás aláírásával a bértartók elismerik, hogy a Lovardarendet magukra nézve teljesköűen kötelezőnek ismerik el. A bértartók a Lovardarend be nem tartásából eredő károkért - ideértve a gondatlan károkozás esetét is - teljes körű anyagi felelősséggel tartoznak.
 • Minden bértartónak azonos jogai vannak a Lovarda használat és a szolgáltatások igénybe vétele kapcsán, függetlenül a Lovardában tartott lovak számától vagy a bértartói jogviszony fennállásának hosszától, a bértartó képzettségétől stb..
 • A bértartónak a bértartói megállapodás megkötésekor át kell adnia a lóútlevelet az Ügyvezető részére a tulajdonjog és a ló megfelelő egészségi állapotának igazolása céljából. A lóútlevelet a ló tartózkodási helyén kell őrizni (lehetőség van a Kft. páncélszekrényében történő tárolásra, vagy a bértartó saját nyerges szekrényében).
 • A bértartónak meg kell adnia telefonos elérhetőségét (amelyet az állatorvos nevével és telefonszámával együtt a lovarda személyzete a box ajtaján kívül, jól látható helyen elhelyez) annak érdekében, hogy bármilyen probléma esetén a legrövidebb időn belül lehessen értesíteni.
 • Takarmányozási kérdésekben egyeztetni kell az Ügyvezetővel, változtatási igény esetén is szintén az Ügyvezetőnek kell jelezni. Egyénileg senki nem adhat zabot, szénát a lónak, ez kizárólag a lóápolók feladata.
 • Az állatorvos személyét illetően az Ügyvezetővel kell egyeztetni, az orvos nevét és elérhetőségét (telefonszám) szintén meg kell adni.
 • Ha a tulajdonoson kívül más is lovagolhatja a lovát, ezt egyeztetni szükséges az Ügyvezetővel a lovasok személyét illetően. A bértartó saját lován bérlovardai tevékenységet nem folytathat.

10. BALESET ESETÉN KÖVETENDŐ MAGATARTÁS

Baleset esetén a lovasnak vagy társainak azonnal tájékoztatnia kell az Ügyvezetőt vagy az edzőt. A lovas állapotától függően az Ügyvezető vagy edző dönti el, hogy kell-e mentőt vagy orvost hívni. A baleseti jegyzőkönyvet akkor is fel kell venni, ha a lovasnak szemmel láthatóan nincsen sérülése. A balesetet szenvedett lovast mindenféleképpen orvoshoz kell irányítani, ennek megtörténtét a baleseti jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A balesetet szenvedett lovasnak (kiskorú esetén a szüleinek) a jegyzőkönyvet alá kell írnia.

Amennyiben komolyabb sérülés történt és mentőt kell hívni, a Kft. ügyvezetőjét is haladéktalanul értesíteni kell, hogy a biztosítóval még aznap fel tudja venni a kapcsolatot.

A fejsérülések elkerülésének érdekében mindig hordjunk kobakot! Kiskorú lovas a Lovardában kizárólag kobakban lovagolhat.

Ha velünk történik baleset:

 • Őrizzük meg nyugalmunkat és lélegezzünk mélyeket
 • Ha tudunk, álljunk fel azonnal és menjünk védett helyre és várjunk addig, amíg biztosan jól érezzük magunkat.
 • Ha nem tudunk felkelni, maradjunk fekve mozdulatlanul, várjuk

meg a segítséget, és fogadjuk meg az utasításait! A panaszokat azonnal el kell mondani, hogy megfelelő segítséget hívhassunk (a hiszti és a panaszok bagatellizálása egyaránt kerülendő).

Ha mással történik baleset:

 • Azonnal menjünk oda segíteni. Az oktató, vagy a rangidős lovas veszi kézbe az irányítást. Az ő utasításait kövessük!
 • Legelső feladat a sérülttel való foglalkozás, második az elszabadult ló befogása, hogy megelőzzük a további baleseteket, majd segélykérés telepvezetőtől és munkatársaitól, ill. a mentőktől.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Lovardarend visszavonásig érvényes és a Lovarda igénybe vételének és a Lovardában való tartózkodásnak a kötelezően betartandó szabályait tartalmazza.

A Lovarda lovardarendjének összeállítása a zavartalan üzemelés és a civilizált működés feltételeinek

figyelembevételével történt, hogy az intézmény területén lehetőleg mindenki maximálisan jól és

biztonságban érezhesse magát. Éppen ezért a mindenkori lovardarend betartása mindenki számára kötelező.

A Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Lovardarendet időről időre aktualizálja és egyoldalúan módosítsa, azonban erről a Lovarda szolgáltatásait igénybe vevő személyeket köteles megfelelő időben hirdetmény útján tájékoztatni.

Budapest, 2018. március 1.

Pasaréti Lovas Hagyományőrző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mellékletek:

 • Bértartói szerződés
 • Fedeles lovardák rendje
 • Nyitott lovardák rendje

Ide írhatsz...